مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SOHO Plan - 8 GB Disk Space

10 GB Monthly Traffic

10 Email Account

5 MySQL Database

User Friendly Control Panel

RVsitebuilder

SME Plan - 40 GB Disk Space

50 Email Account

50 GB Monthly Traffic

25 MySQL Dtabase

5 Subdomains

User friendly Control Panel

Premium Plan - 100 GB Disk Space

200 GB Monthly Traffic

200 Email Account

50 MySQL Database

25 Subdomains

User friendly Control Panel

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.174.191) وارد شده است.